Lokala stadgar

Upphävda av riksförbundet 2014

Ersatt av SBRs normalstadga

Skillanderna är bland annat att ett antal paragrafer utgår ( föreningens namn mm)

 • 1

Namn

Föreningens namn är Alingsåstraktens Biodlareförening, nedan kallad föreningen

 

 • 2

Syfte

Föreningen är en ideell förening med syfte att främja biodling.

 

 • 3

Säte

Föreningens säte är Alingsås och dess verksamhetsområde är Alingsås med omnejd.

 

 • 4

Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår är f.o.m, 1 september t.o.m. 31 augusti.

 

 • 5

Firmateckning

Föreningens firma tecknas av ordförande och kassör var för sig.

 

 • 6

Anslutning

Föreningen tillhör Sveriges Biodlares Riksförbund. (SBR) och är ansluten till Älvsborgs Norra Distrik.

 • 7

Årsmöte

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Årsmöte skall hållas senast 30 november. Kallelse till årsmöte skall vara utskickad minst två veckor före mötet.

Därvid skall följande ärenden förekomma:

— Fråga om styrelsens ansvarsfrihet

— Val av styrelse

— Val av ordförande

— Val av kassör

— Val av revisorer

— Val av ombud till länsförbundsmöte

— Fastställande av årsavgift till föreningen

Ombud till länsförbundsmöte skall ha erlagt årets medlemsavgift till föreningen

 

Har föreningens styrelse trätt ur funktion eller försummat att sammankalla medlemmarna till ordinarie årsmöte inom stadgeenlig tid, skall länsförbundets styrelse sammankalla föreningen till möte.

 

 • 8

Styrelsens storlek

Föreningens styrelse skall bestå av minst tre ledamöter jämte minst en suppleant.

 

 • 9

Styrelsens mandatperiod

Mandatperioden för styrelseledamöter och suppleanter är två år. Val förrättas så att ca halva antalet mandatperioder utgår varje år.

 

 • 10

Styrelsen sammansättning.

Årsmötet utser ordförande och kassör bland styrelseledamöterna. Styrelsen utser inom sig övriga förtroendeposter.

 

 • 11

Styrelsens ansvar

Styrelsen är inför föreningen ansvarig för sin förvaltning.

 

 • 12

Styrelsens uppgifter

Styrelsen bör:

— Befrämja biodlingen inom verksamhetsområdet och tillvarataga medlemmarnas intressen.

— Samla medlemmarna till instruktioner och överläggningar

— Vid behov påkalla hjälp och understöd från förbundet.

 

 • 13

Styrelsens åligganden

Styrelsen skall:

— utse en av sina ledamöter till korresponderande ledamot

— lämna uppgifter om de valda funktionärernas namn, adress och telefon till länsförbund och riksförbund. Till länsförbund lämnas motsvarande uppgifter över ombuden till länsförbundsmöte jämte suppleanter. Uppgifterna insändes senast 31 december.

— svara för den rapportering och inkassering, som inte regleras centralt

— utföra de uppdrag, som riks- och länsförbund i övrigt beslutat

— senast den 30 november ,på fastställd blankett , översända till länsförbundsstyrelsen ett sammandrag av medlemmarnas rapporter om årets verksamhet.

 

 • 14

Ordförandes ansvar

Ordförande ansvarar för att protokoll förs vid sammanträde och att fattade beslut verkställs.

 

 • 15

Beslutsmässighet

Styrelsen är beslutsmässig då minst halva antalet ledamöter är närvarande.

 

 • 16

Revisorer

Antalet revisorer skall vara minst två med minst en suppleant.

Revisorer väljs på två år.

Revisorerna väljs så att en mandatperiod utgår vardera året.

Revisorsuppleant väljs på ett år.

 

 • 17

Kommitéer mm

Årsmötet beslutar vilka kommittéer eller områdesansvariga som skall finnas samt kan välja ledamöter till dessa. Styrelsen kan, under löpande mandatperiod, tillsätta nya kommittéer eller områdesansvarig, om de finner att behov föreligger.

Mandatperioden löper till nästkommande årsmöte.

 

 • 18

Hedersmedlem

Till hedersmedlem utser årsmötet, efter förslag från styrelsen, den eller de medlemmar som på ett synnerligt utmärkt sätt gagnat föreningen. Sådant medlemskap gäller på livstid.

Hedersmedlem är befriad från skyldighet att erlägga årsavgift.

 

 • 19

Sammanslagning med annan förening

Föreningen kan sammanslås med annan förening

— om ett enhälligt årsmöte så beslutar eller

— om två på varandra följande möten, ett årsmöte och ett extra möte med minst en månads mellanrum, med två tredjedels majoritet så beslutar .

Föreningens handlingar och tillgångar skall tillfalla den sammanslagna föreningen.

 

 • 20

Föreningens upplösning

Föreningen skall upplösas om antalet medlemmar understiger fem.

Föreningen kan upplösas

— om ett enhälligt årsmöte så beslutar eller

— om två på varandra följande möten, ett årsmöte och ett extra möte med minst en månads mellanrum, med två tredjedels majoritet så beslutar.

Föreningens handlingar och tillgångar skall vid upplösning överlämnas till länsförbundet.

 

 • 21

Ändring av stadgar

För ändring av dessa stadgar fordras

— ett enhälligt beslut vid ett årsmöte, eller

— att två på varandra följande möten, ett årsmöte och ett extra möte med minst en månads mellanrum, med två tredjedels majoritet så beslutar.

För att ändringen skall vara giltig krävs att den godkänts av länsförbundsstyrelsen.

 

 • 22

Kallelse till vissa möten

Kallelse till möte som behandlar upplösning, sammanslagning eller stadgeändring, skall vara utskickad minst två veckor före mötets datum.

 

Om förslag till sammanslagning eller upplösning föreligger skall detta anges i kallelsen.

Om förslag till stadgeändring föreligger skall förslaget till förändring anges i kallelsen.

 

 • 23

Övriga bestämmelser

Utöver dessa stadgar gäller SBR’s stadgar i tillämpliga delar.

 

Dessa stadgar är antagna av Alingsåstraktens Biodlareförening vid årsmöte 11 november 1992.

Stadgarna godkända av styrelsen för Älvsborgs Läns Norra Biodlareförbund (namnändrat till Älvsborgs Norra Distrikt)

Stadgarna reviderade vid årsmöte 2009. avseende paragraf 4 Verksamhetsårets omfattning