Föreningsstadgar

 

Föreningen antog SBRs normalstadgar vid sitt årsmöte 2015.

Skillnaden mot de egna stadgarna, som därmed upphävdes, är bland annat att föreningens namn (tidigare §1 ) utgått och att föreningens område (Alingsås med omnejd) och säte (Alingsås) utgått. Föreningen skall också verka för  att utveckla biodlingen som näring.

Stadgar enligt normalstadga för lokalföreningar enligt SBR

 

§ 40 Förenings verksamhetsområde utgörs av ett lokalt område inom ett och samma distrikt.

§ 41 Uppgift

41:1. Föreningen ska verka för de mål som anges i §2.

§2 Mål

Biodlarna skall inom samtliga organisationsled arbeta för att biodlingens villkor skall förbättras samt utveckla biodlingen som näring och meningsfull fritidssysselsättning. Vidare skall Biodlarna arbeta för att sprida kunskap om biodling, honungens goda egenskaper och pollineringens betydelse.

41:2.

Därutöver är biodlarföreningens uppgifter:

 • att ge medlemmarna möjlighet att få och utbyta kunskap och erfarenhet inom biodling.
 • att inspirera icke anslutna biodlare till att bli medlemmar i Biodlarna.
 • att företräda biodlarna i kontakter med organisationer, myndigheter och företag inom verksamhetsområdet.

§ 42 Verksamhetsåret

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår är perioden 1 oktober till 30 september.

§ 43 Årsmöte

43:1. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ och består av de närvarande medlemmarna.

43:2. En medlem – en röst.

43:3. Förslag till dagordning upprättas av styrelsen. Följande punkter skall vara med:

 • a) Val av mötespresidium.
 • b) Frågan om mötet utlysts på rätt sätt.
 • c) Fastställande av dagordning.
 • d) Styrelsens verksamhetsberättelse.
 • e) Revisorernas berättelse.
 • f) Fastställande av resultat- och balansräkning.
 • g) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
 • h) Behandling av motioner och styrelseförslag.
 • i) Verksamhetsplan och eventuell budget för det kommande verksamhetsåret.
 • j) Val enligt §48.
 • k) Beslut om årsavgift till föreningen för nästkommande år.
 • l) Övrig information.

§ 44 Deltagande och rösträtt

Alla närvarande medlemmar i föreningen har rösträtt vid årsmötet. Styrelseledamot har ej rösträtt i fråga om styrelsens förvaltning eller ansvarsfrihet.

§ 45 Tidpunkt och kallelse

45:1. Årsmöte skall hållas varje år under november månad.

45:2. Kallelse till årsmöte skall vara medlemmarna tillhanda senast tre veckor före mötesdagen.

§ 46 Motioner

46:1. Se §9.

9:1. Samtliga medlemmar, föreningar och distrikt har rätt att motionera om förändringar i förbundets-, distriktens- och i föreningarnas verksamheter.

9:2. Motion ställd till distrikt skall först framläggas vid föreningens årsmöte för utlåtande.

9:3. Motion ställd till förbundet skall först framläggas både vid föreningens och distriktets årsmöte för utlåtande.

9:4. Samtliga motioner ställda inom Biodlarna skall ha tydligt framställda yrkanden.

46:2. Motioner som skall tas upp på föreningens årsmöte skall vara styrelsen tillhanda senast den 30 september samma år.

46:3. Motioner som skall tas upp på distriktsårsmötet skall vara distriktsstyrelsen tillhanda senast den 10 december året före möte.

46:4. Motioner som skall tas upp på riksförbundsmötet skall, tillsammans med föreningens yttrande över motionen,vara förbundsstyrelsen tillhanda senast den 10 december året före förbundsmötet. Dessa skall även sändas till distriktet årsmöte för utlåtande.

§ 47 Valberedning

Valberedningens uppgift är att förbereda valen vid årsmötet.

§ 48 Val- och mandattider

Årsmötet väljer, inom föreningen:

a) Styrelse

 • Ordförande mandattid 1 år.
 • Övriga ledamöter, jämnt antal, minst fyra,  mandattid 2 år.varav hälften väljs varje år.

b) Minst en revisor med minst 1 suppleant

c) Valberedning, minst en person.

d) Ombud och ersättare till distriktets årsmöte enligt stadgarna, §29.

§ 49 Omröstning

49:1. Beslut fattas med enkel röstövervikt och genom öppen omröstning.

49:2. Votering sker med handuppräckning eller slutna sedlar, enligt mötets bestämmande.

49:3. Vid votering i personval användes alltid sluten omröstning.

49:4. Vid lika röstetal skall det ske en andra röstning som föregås av ytterligare plädering i frågan. Blir det lika igen sker lottning.

§ 50 Extra årsmöte

50:1. Om föreningens revisorer eller fler än hälften av medlemmarna så begär, skall extra årsmöte sammankallas. Styrelsen kan på eget initiativ sammankalla till extra årsmöte.

50:2. Kallelse får ej utgå senare än tre veckor efter framställningen och extra årsmöte får ej genomföras tidigare än fyra veckor efter kallelsen. Endast frågor som angetts i kallelsen får behandlas på extra årsmöte.

§ 51 Styrelsen

§ 51:1. Styrelsen är föreningens beslutande organ mellan årsmötena.

51:2. Styrelsen består av ordförande, sekreterare och kassör samt minst två övriga ledamöter där samtliga ska vara olika fysiska personer.

51:3. Styrelsen konstituerar sig och tillträder omedelbart efter årsmötet.

51:4. Styrelsen är beslutför då mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

51:5. Styrelsen utser inom sig firmatecknare.

51:6. Styrelsens uppgift är, förutom det som står i §41:

 • att leda och samordna föreningens arbete och
 • att ansvara för föreningens verksamhetsplanering, utveckling, ekonomi och administration.
 • att anordna årsmöte i enlighet med stadgarna och verkställa årsmötets beslut.
 • vid lämpliga tillfällen söka samarbete med andra föreningar och distriktet.

§ 52 Revision

52:1. Föreningens räkenskaper och förvaltning granskas av dess revisorer som skall lämna revisionsberättelse efter varje revision. För biträde vid revision kan distriktets revisorer anlitas.

52:2. Innan anmärkning mot styrelsens förvaltning tas till revisionsberättelsen skall styrelsen ges tillfälle att lämna förklaring.

§ 53 Försummelse gällande årsmöte

53:1. Har föreningens styrelse trätt ur funktion eller försummat att kalla till årsmöte inom stadgeenlig tid, skall distriktsstyrelsen kalla föreningen till årsmöte.

53:2. Skulle det visa sig omöjligt att välja ny styrelse vid sådant av distriktet utlyst möte, skall föreningens verksamhet anses ha upphört och dess tillgångar tillfalla distriktet. Medlemmarna överförs, efter eget önskemål till valfri förening.

§ 54 Sammanslagning av föreningar

54:1. Förening kan slås samman med annan förening om 2/3 av föreningens närvarande medlemmar röstar för detta vid två på varandra följande årsmöten, varav det första skall vara ett ordinarie.

54:2. Vid sammanslagning tillfaller tillgångarna den ”nya” gemensamma föreningen.

54:3. Om förening under längre tid har färre än sex medlemmar, kan distriktsstyrelsen föreslå sammanslagning med annan förening.

§ 55 Förenings upphörande

55:1. Förening upplöses om 2/3 av föreningens närvarande medlemmar röstar för ett sådant beslut vid två på varandra följande årsmöten, varav det första skall vara ett ordinarie. Föreningens tillgångar skall vid upplösning överlämnas till den eller de institutioner som det sista årsmötet beslutar.

55:2. Protokoll från det sista årsmötet i föreningen ska sändas till förbundskansliet. Medlemmarna överförs efter eget önskemål till valfri förening.