protokoll årsmöte 17-11-14

Protokoll: ÅRSMÖTE FÖR ALINGSÅS BIODLAREFÖRENING

Plats: Tallhyddan, Alingsås

Datum: 171114

Tid: 19:00

Antal närvarande: 30 medlemmar

1 Årsmötets öppnande

Sven-Erik Edvardsson öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2 Parentation

Inga anmälda.

3 Val av presidium

Till mötesordförande valdes Lennart Arvidsson och till mötessekreterare

Jerker Andersson.

4 Val av justerare och rösträknare

Mötet valde Anna-Gerd Andersson och Kristina Jacobsson till

justerare och tillika rösträknare.

5 Dagordningen

Fastställdes efter tillägg av punkt 2 och 4 som missats.

6 Styrelsens verksamhetsberättelse

Styrelsens redogjorde för årets verksamhet. Påpekades bl.a av mötet att föreningens rätta namn är Alingsås Biodlareförening och inget annat. Verksamhetsberättelsen lades därefter till handlingarna.

7 Revisorernas berättelse

Tore Fagersson redogjorde för revisorernas berättelse och att han och

Maj-Lis Stenberg tillstyrker ekonomisk ansvarsfrihet för avgående styrelse

8 Fastställande av Balans- och Resultaträkning

Kristina Jacobsson redogjorde för årets räkenskaper. Framkom att föreningen har en god och stabil ekonomi. Balans- och Resultaträkningen fastställdes

9 Ansvarsfrihet

Mötet beslutade enhälligt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

10 Motioner och styrelseförslag

Inga inkomna.

11 Verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsåret

Sven Strömqvist redogjorde för verksamhetsplanen och Kristina Jacobsson för

budgeten. Budget o verksamhetsplan fastställdes.

12 Val enligt § 48

Valberedningen som bestått av Sven-Åke Mökander och Jerker Andersson

redogjorde för sina förslag och därefter förrättades val som utföll enl. nedan:

Ordförande Sven Strömqvist 1 år

Ledamöter Sören Hansson 2 år

Håkan Olsson 2 år

Elisabeth Lindsten 2 år

Anna Kelm fyllnadsval 1 år

Jerker Andersson fyllnadsval 1 år

Kristina Jakobsson kvarstår 1 år

Revisorer Maj-Lis Stenberg 1 år

Tore Fagersson 1 år

Revisors- Gösta Andersson, Sommarro 1 år

suppleant

Honungsbedömnings-

kommitté Håkan Olsson (sammankallande)

Eva Maria Wassberg

Heléna Jeswani

Ida Damgaard

Marianne Andreasson

Solveig Hedén

Valberedning Sven-Erik Edvardsson (sammankallande)

Lennart Asteberg

James Davies

13 Avtackning

Sven Strömqvist tackade Anders Jonason, Sven-Erik Edvardsson, Lennart Asteberg och Thomas Thim(ej närvarande) med en blomstercheck för deras insatser i föreningens styrelse.

14 Årsavgift

Mötet beslöt behålla nuvarande årsavgift på 225,- kr till föreningen.

15 Övrig information

Sven Strömqvist redogjorde för hur vi kan disponera Tallhyddan framöver.

Sören Hansson förklarade på fråga varför vi inte kan få ut och behandla med oxalsyra tidigare på hösten.

16 Avslutande

Mötesordförande förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Jerker Andersson

mötessekreterare

Anna-Gerd Andersson Kristina Jacobsson

justerare justerare