Bigården, uppställning

uppställning i Bigården

uppdaterad 2015-09-02

Föreningsbigårdarna är centrala och viktiga platser i föreningens verksamhet.

I förenngsbigårdarna på Mariedal och Jernholmen har bland annat medlemmarna möjlighet att ställa kupor med bin. Det ligger i allas intresse att bihållningen sköts på ett sådant sätt att bisjukdomar inte sprids mellan samhällena.

Rymmande svärmar är ett elände som skall förhindras i görligaste mån.  Styrelsen har utarbetat nedanstående regler, vilka inte borde vara svåra att följa.

 • Styrelsen har uttalat att det inte är tillåtet för någon att gå in i föreningens kupor utan att ha kontaktat bigårdsansvarig . Om ni ser något som inte verkar vara som det skall i något samhälle kontaktar ni honom.
 • Om det gäller medlemskupor kontaktar ni ägaren.
 • Det fordras tillstånd från bigårdsansvarig för att ställa bisamhällen i Föreningsbigårdarna.
 • Kuporna skall ställas på den plats som bigårdsansvarig anvisar.
 • Inflyttning av bin får endast ske efter besiktning av bitillsynsman, oavsett varifrån bina flyttas. Tillståndsbeviset skall finnas på kupan.
 • Begagnat biodlingsmaterial som kupor, skattlådor och ramar, som skall flyttas till Föreningsbigåren, skall om de kommer från annan församling vara besiktigade och godkända för flyttning av bitillsynsmannen i denna församling.
 • Anmälan om uppställning av bisamhälle skall göras till Länsstyrelsen. Kopia av anmälan skall lämnas till Bigårdskommittèn.
 • Bikupor skall vara försedda med ägarens namn och telefonnummer. Märkningen sätts lämpligen under locket.
 • Om kuporna är låsta skall Bigårdskommittèn ha en reservnyckel.
 • Varje biodlare skall ha anordning för uppsamling av nedfall för Varroakontroll i minst en kupa.
 • Biodlare skall sköta bina så att svärmning undviks i görligaste mån.
 • För allas trivsel, skall bin i bigården inte vara sticklystna. I sådana samhällen skall drottningen utbytas.
 • Biodlare skall planera sitt arbete så att större ingrepp undviks de kvällar då medlemmar samlas i bigården.
 • Utbyggda ramar som ställs för vinterförvarning skall behandlas med ättiksyra.