Hemsidan 20-års jubileum 2017

uppdaterad 17-05-17

Norges nationaldag

Hemsidans fyller 20 år.

Hemsidan lades ut på Internet 1997-05-17

Eftersom jag varit inblandad i hemsidan de första 19 åren skall jag försöka förmedla lite tankar kring vad som varit.

Vi hade tidigare inom föreningen vad vi kallade ”Medlemsmappen” Det var en samling dokument i en A4 pärm som vi distribuerat ut till medlemmarna. Systemet hade blivit lite tungrott eftersom sidorna skulle uppdateras då och då och skickas ut till medlemmarna.

Vi kunde anta att många medlemmar hade tillgång till Internet och det skulle vara ett snabbare sätt att sprida information ut till medlemmarna den vägen.  Samtidigt såg vi ett behov av information om bin och biodling på Svenska eftersom det till stor del fattades.,  Målgruppen blev således medlemmarna samt alla andra som var intresserade av bin och biodling. Alla skulle kunna hitta något matnyttigt oavsett förkunskaper. Samtidigt skulle materialet vara tillförlitligt och fritt från tyckanden och gissningar. Vi skulle också försök lyfta blicken lite och försöka sätta bina i ett större sammanhang.

När hemsidan sjösattes (1997-05-17) var det bara fem biodlareföreningar, samt SBR som hade hemsidor om biodling på svenska. Med ett par undantag var det mycket enkla alster. När vi började lägga ut valda bitar ur medlemsmappen fick vi snabbt viss uppmärksamhet och blev till och med omnämnda 1998 i en datortidning..

Eftersom vår ambition bl..a. var att sidan skulle vara snabb att ladda ner har vi hela tiden undvikit att ha rörliga bilder. Kanske spelade det in en liten snobbism och misstro att ett bi som viftar på vingarna tillförde något seriöst. Bildmaterialet var i början också mycket begränsat. Det här var före bredbandets tid och det snabbaste vi hade var uppringt modem med en överföringshastighet på max 14 400 bit/sek. Det tog alltså avsevärd tid att skicka och ladda ner material.

Hemsidor inom andra områden hade, när vi började, något som kallas FAQ (Frekvency asked Questions) där de kunde samla upp frågor och ge adekvata svar. Vi tyckte detta var ett bra sätt att hålla kontakt med läsarna, men var tvungen att upphöra med detta sedan SBR:s styrelse förbjudit föreningarna att ha sådana på sina hemsidor. Styrelsebeslutet publicerades i Bitidningen. Trots att vi var den enda föreningen som hade en sådan fick vi inte någon information direkt till oss. Vi kunde dock konstatera att höga vederbörande följde vår sida. Den var då betydligt mer omfattande än riksförbundets. Mig veterligt har de ännu inte upphävt förbudet. FAQ finns knappast längre och funktionen har ersatts till viss del med Facebook. och andra sociala media.

Det fanns en del material om biodling på andra källor och vi frågade om vi fick lägga ut det på vår sida. I nästan alla fall fick vi positiva svar under förutsättning att vi angav källan. Exempel är huvuddelen av recepten, DNA,  materialet om humlor på Gotland m.m  DN ville dock inte ge oss tillåtelse att publicera en artikel utan hänvisade till att vi skulle länka till deras webbarkiv.. Materialet  fanns inte i arkivet eftersom det inte sträckte sig så långt tillbaka. Det var dock inte någon anledning till att ge oss tillstånd att återge materialet.

Hemsidan har alltid saknat information om bisjukdomar och deras behandling. Det har varit ett mycket medvetet val eftersom det finns adekvat information på annat håll, t.ex. hos jordbruksverket.

En av de mera tidsödande delarna har varit länklistorna.. Hemsidor upphör eller byter plats och nya länkar måste in. Från början var ambitionen att försöka spegla biodling runt om i världen.  Så småningom ändrades det till att endast omfatta länkar till myndigheter, universitet, ideella organisationer samt redskapshandlare. Vissa sidor med mycket information kom därmed att försvinna. Länksidorna har idag relativt få besökare.

En sluten avdelning enbart för föreningsmedlemmar infördes.. Där lades ut material vi inte ansåg kunna ha allmänt intresse. Bland annat riktlinjer för föreningens verksamhet på mässor, riktlinjer vid användning av föreningens slungrum osv.

Mest läst

De sidor som tilldragit sig mest intresse är Dragväxter,(11.953 träff), Ritning för botten till lågnormalkupa ( 11.598 träff),  och Humlor.(11.164 träff)  och September (10.419 träff)

Dragväxterna upptar några växter som är intressanta för bin, framför allt som källor för nektar och/eller pollen. Urvalet är starkt begränsat. Personligen har jag hittat ca 1.000 växter som är intressanta, och då finns det ytterligare växter där binas pollinering spelar en viktig roll.

På hemsidan finns några ritningar. Vi har valt att endast ha ritningar på några få väsentliga saker som vi själva tror på och prövat. Intresset att snickra själv är stort bland biodlarna.

När vi började med arbetet med den sidan om humlor trodde vi det var enkelt. Alla vet ju hur en humla ser ut. Så enkelt var det inte. För att få en uppfattning om vilka humlor som fanns i Sverige fick vi söka uppgifter i norsk, dansk och tysk litteratur. Någon svensk litteratur hittade vi inte. .Så småningom fick vi ett resultat vi var tillräckligt nöjda med. Idag finns det bra sidor med beskrivning av de olika arterna. En sida so m denna ställer alltid nya frågor som vi tyvärr ännu inte följt upp. Vissa humlor har bytt svenska namn utan att uppgifterna ändrats.  Hur gick det för humlan på Gotland ? Hur har det gått med de humlor som exporterades till England ? Frågor som jag lämnar över till de som i fortsättningen skall ansvara för sidan.

Humlesidan är ett exempel på material som når ut utanför rena biodlarkretsar. Förhoppningsvis surfar besökarna även in på något annat material som väcker ett intresse för biodling.

Nybörjarspalten publicerades först i Bitidningen. Även om det var länge sedan den skrevs är mycket fortfarande aktuellt..

Ett arbete med en hemsida av det här slaget kräver dock att man kontinuerligt ser över sidorna och uppdaterar vart efter som nya rön kommer fram. Det har inte alltid varit så lätt. Och mycket kanske vi missat att följa upp.

Spridning

Under 2016 hade hemsidan i genomsnitt lite drygt 6.600 träff per månad. Ungefär 40 % av besökarna kommer från Sverige. En hel del av de övriga kommer från sökmotorer runt om i världen. Vår förhoppning var att kunna nå ut även till övriga Norden. Vi kan konstatera att vi har få besökare från grannländerna. Vi har dock fått kommentarer och frågor från utomnordiska länder under åren.

Framtiden

Våren 2016 väcktes tanken att hemsidan skulle moderniseras. Nya funktioner skulle tillföras. I oktober 2016 tog styrelsen beslut om att hemsidan skulle moderniseras och flyttas till annat webhotell. för att bättre kunna användas på smarttelefoner och läsplattor.

Arbetet med detta pågår.För tillfället är det lite oklart hur den nya hemsidan kommer att se ut. Det skall dock bli spännande.

Sedan våren 2016 har därför hemsidan uppdaterats mycket sparsamt och en del material är därför i stort behov av översyn. eller komplettering.

Informationslandskapet har förändrats under den tid hemsidan har funnits, Facebook och andra sociala medier har tillkommit. En ny generation biodlare har kommit de senaste åren, Efterfrågan på snabba besked har ökat. Hemsidor kan kännas förlegade i ett samhälle där all information blir snuttifierad. Min uppfattning är dock att de fyller en funktion för fördjupning av kunskaper, någonstans i området mellan sociala medier och litteratur.

Behovet av en lätt tillgänglig “kunskapsbank” kan nog inte underskattas, och här kan hemsidor vara en viktig aktör.

En hemsida av den här typen blir dock aldrig mera än vad redaktören kommer på och vad läsarna önskar. Använd därför kontaktmöjligheterna och framför önskemål och synpunkter.

Med detta vill jag framföra förhoppningen av läsarna skall finna intressant material på vår sida och att den omorganisation hemsidan skall genomgå gör att den blir än mera attraktiv både för biodlare och icke biodlare, i Sverige och utomlands.

Alingsås 2017-05-17

rune hedberg